VOORWAARDEN VAN HERSTELLING EN VERKOOP VAN ONDERDELEN

 

1. Toepassingsgebied. Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elke herstelling of verkoop van onderdelen van Garage Peter (hierna de Hersteller”) aan een klant (hierna de “Klant’). Daar deze bepalingen bijzonder en essentieel zijn voor de Hersteller, primeren zij op alle andere algemene voorwaarden, inbegrepen de eventuele tegenstrijdige bepalingen uit het garantieboekje van het voertuig
2. Raming. De Klant betaalt de kosten van de raming van de Hersteller en, middels voorafgaandelijk akkoord, deze van de demontering en hermontering nodig voor het opmaken ervan. De raming wordt ten indicatieven titel opgemaakt. Evenwel, indien tijdens de herstelling onvoorziene herstellingen of leveringen van onderdelen het bedrag van de eerste raming met meer dan 1 O % doet stijgen, zullen deze herstellingen en leveringen het voorwerp uitmaken van een bijkomende raming
Voor de opmaak van een raming volgend op een ongeval, machtigt de Klant de Hersteller hem te vertegenwoordigen in de discussies met de expert gemandateerd door de verzekeringsmaatschapp1J.
In geval van aanvaarding van de raming. kan de Hersteller de betaling van een voorschot vorderen dat overeenstemt met een derde van het bedrag van de rammg. In geval van weigering van de raming, wordt de Klant uitgenodigd zijn voertuig op te halen. Bij gebreke waaraan hij na drie werkdagen, een garagevergoeding verschuldigd is, vastgesteld overeenkomstig artikel 4.
3. Duur. De duur van de uitvoering van de herstelling wordt ten indicatieven titel gegeven. In de mate van het mogelijke, informeert de Hersteller de Klant onmiddellijk omtrent elke omstandigheid die een vertraging kan veroorzaken.
4. Bewaring, testrit & afhaling. Vanaf het binnenbrengen in het atelier, wordt de Hersteller aangesteld als bewaarnemer van het voertuig en de accessoires die eraan vastgehecht zijn – met uitsluiting van elk ander goed.
Het risico met betrekking tot de testrit, vereist voor een herstelling, wordt gedragen door de Klant. De Hersteller verzekert het schadegeval, dat zich voordoet tijdens een testrit niet. wat het ook weze (schade aan derden of aan het voertuig voortspruitend uit een verkeersongeva1, diefstal, brand, enz.). De Klant bevestigt dat het voertuig gedekt is met adequate verzekeringen. Bij een schadegeval komt de verzekering van de Klant als enige tussen. De Klant zal ten aanzien van zijn verzekeringsmaatschappij daartoe de nodige stappen ondernemen.
Van zodra de herstelling beëindigd is, verwittigt de Hersteller de Klant, via elk gepast middel, dat hij zijn voertuig kan komen afhalen. Bij gebreke aan afhaling binnen de 5 werkdagen. worden de risico’s van het voertuig automatisch terug overgedragen aan de Klant en is deze een garagevergoeding verschuldigd (25 EUR/dag voor een personenvoertuig en 45 EUR/dag voor een bedrijfsvoertuig). De verzending of aflevering bij de Klant van een voertuig na herstelling gebeurt op risico van de Klant.
De vervangen onderdelen worden bij het afval geplaatst, tenzij schriftelijk verzoek van de Klant bij ondertekening van de herstellingsorder.
5. Prijs & betaling. De Klant betaalt de prijs van de herstelling en/of het onderdeel in contanten bij de ophaling van het voertuig en/of het onderdeel – tenzij schriftelijk anders gestipuleerd bij ondertekening van de herstellingsorder. De werkuren worden gefactureerd aan de uurtarieven die in de vestiging van de Hersteller uithangen – tenzij toepassing van forfaits. De onderdelen worden gefactureerd aan de tarieven in voege op het moment van facturatie.
In geval van laattijdige betaling, wordt de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest berekend aan 7 % per jaar vanaf de datum van facturatie en met een boetebeding van 10 % van het onbetaalde bedrag – met een minimum van 150,00 EUR en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de Hersteller om zijn reéle schade aan te tonen en er de volledige vergoeding van te vorderen
6. Garanties van de Klant. Wanneer de Hersteller aansprakelijk is, heeft de Hersteller de keuze om te herstellen, te vervangen, de prijs te verminderen of hem terug te betalen. De garantie van de herstelling of het onderdeel kan de garantie van het desbetreffende voertuig niet wijzigen. Het reserveonderdeel dat geen origineel onderdeel is, wordt enkel gedekt door de garantie van diens leverancier. Voor het overige zijn volgende bijzondere bepalingen van toepassing :
6.1. Herstellingen. De herstellingen genieten 12 maanden garantie met aanvang op de datum van de terbeschikkingstelling van het herstelde voertuig. De garantie dekt de levering van de onderdelen en de werkuren van de Hersteller, nodig voor hun installatie. De garantie dekt niet de slijtageonderdelen, noch de indirecte schade (stilstand van het voertuig, exptoitatieverlies, opsleping, depannage, end.) noch de kost van de werken uitgevoerd buiten de ateliers van de Hersteller.
6.2. Onderdelen. De Klant geniet van de wettelijke garantie overeenkomstig de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Tegen elke fabricagefout of fout in het materiaal gedurende 12 maanden volgend op de levering van het onderdeel. 7. Verlies van het recht op garanties. De Klant verliest zijn recht op garanties in volgende gevallen.
7 .1. De voorschriften van de leverancier van het onderdeel of van het voertuig werden niet gerespecteerd. Dit betreft de stockage-, montage of gebruiksvoorwaarden {voor bepaalde produkten gebruiksperiode). onderhoud, controle.
7.2. Het gebrek vindt haar oorsprong in de wijziging van het produkt zonder dat hiervoor voorafgaandelijke goedkeuring voor was bekomen van de leverancier van het onderdeel of van het voertuig, of in de materialen geleverd door de Klant. Het voordeel van de contractuele garantie verloren indien het gebrek zijn oorsprong vindt in een gebrekkige herstelling door een andere garage. 7.3. De schade is te wijten aan normale slijtage, deelname aan sportieve wedstrijden, een ongeval of een geval van overmacht.
8. Klacht. Elke klacht moet schriftelijk geformuleerd worden binnen de 5 dagen – tenzij andere wettelijke dwingende bepaling. De termijn begint te lopen, voor een herstelling of een onderdeel, vanaf de afhaling van het voertuig of het onderdeel en, voor een factuur, vanaf de datum van de factuur. De Klant moet schriftelijk de ontvankelijkheid en de grond van zijn rechten op de garantie uiteenzetten, tenzij het schriftelijk onmogelijk is. Hetzelfde geldt voor het bewijs van elke opschorting van termijnen waaraan die rechten zijn onderworpen. Een interventie onder garantie kan niet de verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn tot gevolg hebben
9. Bescherming van de consument. Enkel de consument kan zich beroepen op de hiernavolgende bepalingen
9.1. Wettelijke garantie op de verkoop van onderdelen. Overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, beantwoordt de Hersteller ten aanzien van de Klant aan elke gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van de levering van het onderdeel en dat opduikt binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf dan. Bij het verstrijken van deze garantie geniet de Klant de voordelen van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) indien het verborgen gebrek bestond op het moment van de levering en voor zover het het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. Het gebrek aan ·overeenstemming of het verborgen gebrek dient aan de Hersteller per aangetekende brief gemeld te worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Klant het heeft vastgesteld De Klant moet schriftelijk de ontvankelijkheid en de grond van zijn rechten op de garantie uiteenzetten, tenzij het schriftelljk onmogelijk is. Hetzelfde geldt voor het bewijs van elke opschorting van termijnen waaraan die rechten zijn onderworpen.
10. Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden verzameld naar aanleiding van de overeenkomst. Deze gegevens worden verwerkt door P&B Consulting, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 51b

Datum van uitgave van huidige voorwaarden april 2023